Reëls
Rules

Reëls EN REGULASIES VAN DIE VAALDRIEHOEK KUNSTEFEES ALGEMEEN:

ALLE ITEMS IS EIE KEUSE.

Slegs twaalf deelnemers per skool per item word toegelaat. Leerders neem deel in graadverband. Alle inskrywings (ook musiek) word volgens die ouderdomsgroep/graad gedoen. DIT WIL SÊ DIE SKOOLGRAADGROEP WAARIN DIE LEERDER IN DIE BETROKKE JAAR (2015) IN ‘N SKOOL VOOR INGESKRYF IS.

Deelnemers mag nie in meer as een ouderdomsgroep in dieselfde afdeling deelneem nie. Slegs die amptelike inskrywingsvorm mag gedupliseer word. Moet asseblief nie verklein/vergroot nie. Slegs een inskrywing per vorm. Waar toepaslik, moet ‘n volledige lys van name van klein groepe (9-15) agterop die inskrywing aangebring word.
Skryf asseblief netjies in drukskrif en maak seker dat die naam van die deelnemer korrek gespel is. Sertifikate sal dienooreenkomstig gedruk word.

MAAK ASSEBLIEF BAIE SEKER DAT DIE AFDELING / KATEGORIEKODE EN DIE ITEMNOMMER KORREK IS! Die tydsduur van die item is baie belangrik vir die beplanning van die program: Maak asseblief seker dat dit korrek op die inskrywingsvorm aangebring word. Inskrywingsvorms moet volledig voltooi word. Geen item mag meer as een keer aangebied word nie. Beoordelaars mag nie hul eie leerlinge, kinders of familie beoordeel nie. Die beoordelaars behou die reg voor om ‘n item wat die aanbevole tydlimiet oorskry, volgens eie diskresie te stop. Die beoordelaar se beslissing is finaal, en GEEN KOMMENTAAR, BESPREKING OF KORRESPONDENSIE MET BEOORDELAARS SAL TOEGELAAT WORD NIE.

Die sluitingsdatum vir alle afdelings is 1 JUNIE en inskrywings moet tussen 8h00 en 9h00 by die ontvangs van een van die volgende skole in ‘n verseëlde A4-koevert ingehandig word:

Hoërskool Sasolburg, Hoërskool Transvalia. Inskrywings moet die volgende insluit:

–‘n Affiliasievorm
–‘n Opsomming van u inskrywings
–‘n Bewys van betaling

Inskrywings moet asseblief alfabeties volgens graad groepe gerangskik word.

Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie. ‘n Netjiese gedrukte /getikte afskrif van die werk wat aangebied word, moet met deelname ingehandig word. Geen werk mag meer as een keer aangebied word in verskillende ouderdomsgroepe nie. By kansellasie van enige item, sal die inskrywingsgeld verbeur word. Geen video-opnames mag van enige deelnemers/items gemaak word tydens deelname nie.

VISUELE KUNS:


By Visuele kuns-inskrywings, moet ‘n afskrif van die inskrywingsvorm agter op die kunswerk aangebring word, en mag nie kleiner as A4 en groter as A1 wees nie. Kunswerke moet asseblief ingehandig word in ‘n beskermende, verseëlde omslag, met die skool /ateljee se naam op.

VOKAAL EN INSTRUMENTAAL:


Deelnemers aan die vokale en instrumentale afdeling, moet hul eie begeleiers voorsien. “Ensemble” sluit vier of meer deelnemers in. Alle klankbane moet in die “WAV-mode” wees. In die vokale afdeling, sluit die item Klassieke musiek, al die genre’s in: (bv. barok era, romantiese era ens.) Die items duet/trio/ensemble/kore, sluit alle genre’s /eras in.

DRAMA/VOORDRAG:


Deelnemers moet hul eie dekor voorsien, en verhoogkleding vir gedramatiseerde items mag nie langer as 30 sekondes duur nie. Deelnemers mag kostuums en rekwisiete gebruik vir monoloë, samesprake, tonele, konsertprogramme en eksperimentele werk. Dekoropstellings vir eenbedrywe mag nie langer as dertig minute duur nie, en alle tegniese aspekte moet self voorsien word. Alle items is eie keuse. Afrigters moet asseblief aandag gee aan verskeidenheid.

RULES AND REGULATIONS OF THE VAALDRIEHOEK ARTSFESTIVAL GENERAL RULES

ALL ITEMS ARE OWN CHOICE.

Only twelve participants per school per item are permitted in all sections. All participants (including music) have to participate in their grade group. PLEASE BE AWARE OF THE FACT THAT PARTICIPANTS ENTER IN THEIR SCHOOL-GRADE GROUP OF THE PRESENT YEAR (2015). Participants may not take part in more than one age group in the same section. Only the prescribed entry form may be duplicated. This form may not be enlarged or reduced. One entry per form. In the case of small groups,(9-15), a complete list of the names of the contestants must be made on the reverse side of the entry form.
Please write neatly in block letters, and check the spelling of the participant’s name and surname. Certificates will be printed accordingly.

PLEASE MAKE SURE THE CORRECT SECTION CODE AND THE CORRECT ITEM NUMBER ARE CHOSEN. PLEASE INDICATE THE PRECISE DURATION OF THE ITEM, AS IT IS VERY IMPORTANT FOR PLANNING OF THE PROGRAMME. Completeness of entry forms is of the utmost importance. No piece may be presented twice. Adjudicators may not judge their own pupils, children or family. The adjudicator‘s decision is final and NO DISCUSSIONS, COMMENTARY OR CORRESPONDENCE WILL BE ALLOWED.

All items are own choice. Please give attention to variety. The final date for entries is 1 JUNE. Entries can be submitted from 8h00 to 9h00 at any of the the following schools in a sealed A4 envelope:

Sasolburg Highschool, Hoërskool Transvalia

–Please include an affiliation form
–Proof of payment
–A summary of your entries
–Please sort out entry forms alphabetically in age groups.

No late entries will be accepted. A copy of the piece presented, must be handed in on the day of participation. No refunds will be made for any cancellations. The making of any video recordings whatsoever, of any item/participant during any performance, is strictly prohibited.

VISUAL ART


Visual art: please paste a copy of the entry form on the back of the artwork. The size of artworks can be anything from an A4-size to an A1-size. Please hand in artworks, in a sealed, protective cover with the name of the school / studio on it.

VOCAL AND INSTRUMENTAL SECTIONS


Participants in the vocal and instrumental sections must provide their own accompanists. All backtracks must be in the “WAV mode”. A “Recital programme” includes three pieces from different genres. An “Ensemble” includes four or more participants. The items duo and trio, ensemble and choirs include all genre/ eras. In the vocal section, classical music includes all genres (e. Baroque, Romantic)

DRAMA


Participants must provide their own decor and setting up decor may not exceed thirty second. Participants may use costumes and props for monologues, dialogues, creative/experimental work, acts and recital programmes. Setting up decor for one-act plays may not exceed thirty minutes and participants are responsible for all technical aspects. All items are own choice. Please give attention to variety.

Close Menu